skip to Main Content
    

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

1. Γενικές Πληροφορίες
Καλωσορίσατε στον διαδικτυακό τόπο http://vissia-eleni.gr.
Ο διαδικτυακός τόπος ανήκει στην Ελένη Βύσια του Παναγιώτη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νικηφόρου Φωκά αρ. 11, ΤΚ 54621, Ελλάδα, ΑΦΜ 053997429, ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 6932610449 ηλεκτρονική διεύθυνση vissiaeleni@gmail.com (στη παρούσα δήλωση αναφέρεται με τις λέξεις «Eμείς», «Εμάς», «Μας»).
Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από Εμάς προκειμένου να σας παράσχει ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές Μας και την επικοινωνία σας μαζί Μας μέσω φόρμας επικοινωνίας.
Η περιήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο Μας και η επικοινωνία σας μαζί Μας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να αναγνώσετε πριν από την πλοήγηση σας στον διαδικτυακό τόπο και την επικοινωνία σας μαζί Μας. Η πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο καθώς και η και επικοινωνία σας μαζί Μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξής σας για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων ή σχετικής απορίας σας, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση vissiaeleni@gmail.com πριν την πλοήγησή σας ή την πραγματοποίηση της επικοινωνίας, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη. Σε περίπτωση που εμμένετε να διαφωνείτε, δεν μπορείτε να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό τόπο και να επικοινωνήσετε μαζί Μας.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) διαδικτυακού τόπου καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της πλοήγησης και της επικοινωνίας είναι και οι εφαρμοστέοι.
Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου να ματαιώσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.
Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

2. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σοβαρή για Εμάς και αντιμετωπίζεται ως ζήτημα μέγιστης προτεραιότητας. Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που Μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της Δήλωσής Μας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που Μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή. Για να πληροφορηθείτε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και την πολιτική μας ως προς τα Cookies, μεταβείτε στην ενότητα με τον τίτλο «Δήλωση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» του διαδικτυακού μας τόπου.

3. Η Χρήση του διαδικτυακού τόπου Μας
Χρησιμοποιώντας τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή/και επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αναλαμβάνετε:
α. Να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις δραστηριότητές μας.
β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες δηλώσεις. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, έχουμε το δικαίωμα να μην την αποδεχθούμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
γ. Να Μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία σας, μεταξύ των οποίων τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) και το ονοματεπώνυμό σας.
Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.
Εάν δεν Μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
Με την πλοήγηση και την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας, εγγυάστε ότι δεν τελείτε υπό δικαστική συμπαράσταση και έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του ελληνικού Αστικού Κώδικα.
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός Μας να αξιώσουμε από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τις απαιτήσεις Μας από τυχόν δηλώσεις που θα υποβληθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

4. Χαρακτήρας πληροφοριών.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν συνιστούν πρόταση κατάρτισης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αλλά πρόσκληση για ενημέρωση.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία.
Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) του κλπ, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας Μας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στον διαδικτυακό τόπο Μας να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Άρα, βάσει των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή Μας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας Μας και διατηρούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι έχουμε τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε Εμείς είτε μέσω τρίτων) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτή καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε κρίνουμε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών/επισκεπτών/μελών της.

6. Ασφάλεια δεδομένων
Αναγνωρίζουμε ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους.
Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου Μας θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών σε τρίτους. Επιφυλασσόμαστε για κάθε τυχόν ζημία Μας από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου Μας.

7. Περιορισμός Ευθύνης
Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου Μας αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμά Μας να διακόψουμε τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών κάθε φορά που θεωρούμε ότι παραβιάζονται από εκείνον (χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη) οι παρόντες όροι ή που διενεργούνται ή υπάρχουν ενδείξεις ή/και καταγγελίες ότι διενεργούνται παράνομες πράξεις ή παραλείψεις από αυτόν. Επίσης δυνάμεθα να διακόψουμε, αναστείλουμε, τροποποιήσουμε τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου εν όλω ή εν μέρει, μόνιμα ή προσωρινά οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη της. Εμείς και οι συνεργάτες Μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στον διαδικτυακό τόπο Μας να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθυνόμαστε, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ευθύνη Μας δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου θα ήταν εκ μέρους Μας παράνομο ή αθέμιτο να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, ή να αποπειραθούμε να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, την ευθύνη Μας. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ακόλουθες απώλειες, ανεξάρτητα από την αιτία που προέκυψαν:
α. Απώλεια εισοδήματος ή εσόδων
β. Απώλεια εμπορικής δραστηριότητας
γ. Απώλεια κερδών ή συμβάσεων
δ. Απώλεια προσδοκώμενων αποταμιεύσεων
ε. Απώλεια διαχείρισης χρόνου ή ωρών εργασίας.
Λόγω της ανοικτής φύσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και της πιθανότητας σφαλμάτων κατά την αποθήκευση και μετάδοση των ψηφιακών πληροφοριών, δεν εγγυόμαστε, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, την ακρίβεια και την ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην ή λαμβάνονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον διαδικτυακό τόπο.
Όλες οι περιγραφές των υπηρεσιών, οι πληροφορίες και η ύλη που αναρτώνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση είτε ρητή είτε σιωπηρή, εκτός από τις εγγυήσεις που παρέχονται εκ της νομοθεσίας. Όσα προβλέπονται στον όρο αυτόν δεν θίγουν τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ή Χρήστη, ούτε το δικαίωμά σας περί υπαναχώρησης.

8. Σύνδεσμοι – Links με άλλες ιστοσελίδες.
Ο διαδικτυακός τόπος Μας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρουμε, ούτε εγγυόμαστε για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς, για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδεχόμαστε ή υιοθετούμε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπουμε ή ότι συνδεόμαστε με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης αυτού του διαδικτυακού τόπου.

9. Εξυπηρέτηση χρήστη
Διαθέτουμε κατάλληλους μηχανισμούς (μέσω τηλεφώνου ή/και e-mail) και επαρκές προσωπικό το οποίο ασχολείται με την εξυπηρέτηση των χρηστών, καταβάλλοντας εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση τους σχετικά με τα αιτήματά τους εντός των νομίμων χρονικών ορίων ανά περίπτωση. Όταν η επικοινωνία γίνεται μέσω διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας ή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η απάντησή μας αποστέλλεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήψη του σχετικού αιτήματος σας.

10. Λοιποί όροι.
α) Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του διαδικτυακού τόπου, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του διαδικτυακού τόπου Μας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
β) Ακυρότητα όρου: Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα θίγονται.
γ) Τροποποίηση όρων χρήσης: Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από Εμάς με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στον διαδικτυακό τόπο Μας. Οι χρήστες Μας υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων/διορθώσεων στους όρους.
δ) Επικεφαλίδες: Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε όρους της και δεν αποτελούν βοηθήματα ερμηνείας της Σύμβασης.
ε) Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος: Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (Εμάς και καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων Μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και κατ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.
στ) Αποδοχή όρων: Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι ανέγνωσε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του ή/και της συναλλαγής του μέσω αυτού.

Back To Top